Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Voordeel Horren
Voordeel Horren
77224353 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75236532. Artikel 1 Begrippen
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 5. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Voordeel Horren.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 7. Producten: De Producten die door Voordeel Horren worden aangeboden zijn Horren, Zonwering, Veranda’s en schuifpuien, die tevens Maatwerk kunnen betreffen.
 8. Montage: het plaatsen van de Producten op een door Koper aangewezen locatie uitgevoerd door Voordeel Horren.
 9. Oplevering: de dag waarop de uitgevoerde werkzaamheden door Voordeel Horren door zowel Koper als Verkoper naar tevredenheid zijn afgerond, zoals beschreven in de overeenkomst.
  1. Werkzaamheden: alle Montage gerelateerde Werkzaamheden, zoals het opmeten, zagen, lijmen en plaatsen van de Producten ten behoeve van Koper.
  2. Maatwerk: de in opdracht van Koper op maat gemaakte Producten.
  3. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Voordeel Horren, alsmede tot de montage in de breedste zin van het woord van de door Voordeel Horren verkochte Producten.
  4. De website die door Voordeel Horren gebruikt wordt is: www.voordeelhorren.nl.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Voordeel Horren en iedere Overeenkomst tussen Voordeel Horren en een Koper en op elk Product dat door Voordeel Horren wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Voordeel Horren aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Voordeel Horren zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Voordeel Horren is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing. Artikel 3 Het Aanbod
 1. Alle door Voordeel Horren gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Voordeel Horren gedane Aanbod is vrijblijvend. Voordeel Horren is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd en doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Voordeel Horren het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Voordeel Horren gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Voordeel Horren niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Voordeel Horren kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. In geval van Maatwerk zijn de afmetingen en prijzen in het Aanbod gebaseerd op de door Koper doorgegeven informatie en gegevens. Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig doorgeven van dergelijke informatie. Indien het Aanbod achteraf moet worden aangepast doordat Koper bepaalde gegevens niet, niet tijdig of onjuist heeft vermeld, kan Koper hier geen rechten aan ontlenen.

Bij een inmeting of montage, uitgevoerd door de Verkoper, draagt Voordeel Horren de verantwoordelijkheid voor de juiste afmetingen en informatie. Indien de geleverde Producten afwijken van hetgeen dat schriftelijk is overeengekomen, dan worden de Producten kosteloos door Voordeel Horren vervangen of aangepast.

 1. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Voordeel Horren zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 2. Het Aanbod geldt alleen voor zover de voorraad strekt.

 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Voordeel Horren niet tot levering van het Aanbod wanneer de Koper de aanbieding wijzigt.

 4. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot

  de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Voordeel Horren heeft aanvaard door het betreffende

  Product te betalen/aanbetaald.

 2. Een Aanbod kan door Voordeel Horren gedaan worden via de website of via e-mail.

 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Voordeel Horren , zal Voordeel Horren de

  Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Voordeel Horren daaraan niet gebonden.

 5. Voordeel Horren is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of

  behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper

  geen rechten ontlenen.

 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke

  termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

 7. Producten die wegens Maatwerk niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Voordeel Horren zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Voordeel Horren het recht bepaalde werkzaamheden

  naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Voordeel Horren aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper

  redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Voordeel Horren worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Voordeel Horren zijn verstrekt, heeft Voordeel Horren het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Voordeel Horren zijn niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Voordeel Horren, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

 5. Voordeel Horren kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

 6. Voordeel Horren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Voordeel Horren is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Voordeel Horren bekend was. Indien Koper Maatwerk Producten bestelt, en geen Montage is overeengekomen, is Koper zelf verantwoordelijk voor de juiste afmetingen en specificaties met betrekking tot de maatvoering van de Producten.

 7. Koper vrijwaart Voordeel Horren voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 Levering

1. Voordeel Horren bezorgt middels zogeheten drempellevering, tenzij anders overeengekomen.
2. Als plaats van de (op)levering geldt het adres dat de Koper aan Voordeel Horren kenbaar heeft gemaakt.
3.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Producten en/of het Werk wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Voordeel Horren of er door andere omstandigheden buiten de macht van Voordeel Horren enige vertraging ontstaat, heeft Voordeel Horren recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Voordeel Horren schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
4. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
5. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Voordeel Horren gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
6. Indien de Producten worden bezorgd door Voordeel Horren of een externe vervoerder is Voordeel Horren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten en/of voorrijkosten in rekening te brengen. Deze zullen dan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Indien Voordeel Horren gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Voordeel Horren ter beschikking heeft gesteld.
8. Indien Voordeel Horren een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

Algemene voorwaarden Pagina 2 van 7

9. Voordeel Horren is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Voordeel Horren is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. Voordeel Horren is gerechtigd te eisen dat de Koper voldoet aan de volledige aflossing van de hoofdsom, ook als de levering in meerdere delen geleverd wordt.

10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen betaald zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voordeel Horren behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 Verpakking en transport

1. Voordeel Horren verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8 Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden. Indien geen Montage is overeengekomen, is Koper zelf verantwoordelijk voor eventuele installatie, montage, plaatsing of aanpassing van de Producten. Alle door Voordeel Horren verstrekte garanties komen te vervallen zodra een Product door Koper zelf wordt geplaatst, aangepast of anderszins in gebruik wordt genomen waarbij het onverbrekelijk met een bouwwerk wordt verenigd. Tenzij anders overeengekomen, dient Koper zichzelf ervan te vergewissen hoe installatie, montage en dergelijke dient te geschieden. Voordeel Horren erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd in gebruik nemen van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Voordeel Horren te worden gemeld via de servicepagina van onze website (www.voordeelhorren.nl). Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Voordeel Horren op de wijze zoals door Voordeel Horren aangegeven. Maatwerk Producten zijn behoudens gebreken die voor rekening van Voordeel Horren behoren te komen, uitgesloten van herroeping en kunnen niet worden geretourneerd.

5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Voordeel Horren, conform de retourinstructies van Voordeel Horren. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper. 6. Voordeel Horren is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

7. Terugbetalingen aan Koper worden na het tonen van het aankoopbewijs zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Voordeel Horren te wijten is, zal Voordeel Horren na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Voordeel Horren.

Artikel 9 Uitvoering van de Werkzaamheden en Montage

 1. Indien overeengekomen kan Voordeel Horren zorg dragen voor de Montage van de door Koper gekochte Producten. Voordeel Horren voert de Werkzaamheden uit op de door Koper aangewezen locatie en zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed aannemer verlangd mag worden. Voor zover sprake is van een resultaatverplichting, is dit resultaat schriftelijk overeengekomen en uitvoerig beschreven.

 2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden, is Voordeel Horren niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Voordeel Horren, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van koper gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door koper ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van koper.

 3. Voordeel Horren vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Koper is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Koper. Koper vrijwaart Voordeel Horren expliciet voor alle (gevolg )schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Voordeel Horren zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij koper die gehouden is de schade aan Voordeel Horren te vergoeden.

 4. Voordeel Horren is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.

 5. Voordeel Horren heeft het recht reclame te maken voor zijn bedrijf wanneer hij op locatie van Koper werkzaam is.

 6. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Koper opgeschort worden, is Koper verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Voordeel Horren. Daarenboven is Voordeel Horren gerechtigd alle voor hem uit de opschorting of verplaatsing voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Koper, hieronder tevens verstaan gereserveerde werkuren.

Algemene voorwaarden Pagina 3 van 7

De kosten worden in rekening gebracht volgens onderstaand tabel.

Kosten in percentage per termijn bij opschorting op verzoek van Koper

0 tot en met 24 uur voor de montage Twee tot vijf werkdagen voor de montage Twee weken voor de montage

Percentage voor de Koper

100 % 50 % 20 %

Percentage voor Voordeel Horren 0 %

50 %

80 %

7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de overeenkomst niet hervat kan worden, is Voordeel Horren gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Koper direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de overeenkomst is Koper verplicht alle uit deze hervatting voorvloeiende kosten van Voordeel Horren volledig te voldoen.

8. Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

a. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, plattegronden, kabel- en leidingweergaven, overzichten, aansluitingen en meer) tijdig en op de door Voordeel Horren gewenste wijze aan Voordeel Horren ter beschikking worden gesteld;
b. Voordeel Horren op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Voordeel Horren gerechtigd om zijn Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.

c. De door hem ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, dat Voordeel Horren geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst, alsmede zijn

Werkzaamheden;
d. Voordeel Horren tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen.
e. Voordeel Horren tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer welke door Koper ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen; f. De werklocatie in zodanige staat is dat Voordeel Horren ongehinderd zijn Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten, hieronder wordt tevens verstaan het verschaffen van een werklocatie vrij van materialen van door Koper ingeschakelde derden indien de aanwezigheid van dit materiaal Voordeel Horren mogelijk kan verhinderen in de uitvoering van zijn Werkzaamheden;
g. Voordeel Horren op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Koper dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval komen eveneens voor rekening van de Koper;
h. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval; de werklocatie dient (indien noodzakelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Voordeel Horren opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Koper;
i. Op de werklocatie dienen de door Voordeel Horren en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Voordeel Horren gerekend worden.
j. Koper alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen.
9. Indien Koper niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Voordeel Horren gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Koper.
10. Indien Koper haar verplichtingen niet nakomt en Voordeel Horren nalaat van Koper nakoming te verlangen, tast dit het recht van Voordeel Horren niet aan om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
11. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan koper heeft verklaard dat zij ze wenst te behouden, dienen door hem te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door Voordeel Horren afgevoerd, indien dit schriftelijk is overeengekomen, onverminderd enige aansprakelijkheid van koper.

Artikel 10 Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfa ctoren

  zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Voordeel Horren geen invloed heeft, kan Voordeel Horren deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen

  richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 5. Het Aanbod geldt alleen voor zover de voorraad strekt.

Artikel 11 Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode. 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Algemene voorwaarden Pagina 4 van 7

3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Voordeel Horren. Koper is gehouden de volledige vergoeding aan Voordeel Horren te hebben voldaan uiterlijk op het moment van levering c.q. binnen 5 werkdagen na Oplevering. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Voordeel Horren een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Voordeel Horren op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Voordeel Horren heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Voordeel

Horren kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Voordeel Horren kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet zoals genoemd in artikel 11.3 is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de betalingstermijn zoals genoemd in artikel 11.3, alvorens zij in verzuim raakt.

Indien Koper zijnde een Bedrijf en een Consument binnen de bovengenoemde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, zijn wij genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven en komen de hierna gemaakte buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Koper.
7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Voordeel Horren zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

8. Indien Voordeel Horren meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.
9. Bij montage is de volgende betalingsverplichting van kracht: - 50% vooraf, 35% één dag voor de start montage en 15% binnen 5 werkdagen na oplevering (tenzij anders overeen gekomen).

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Voordeel Horren geleverde zaken, blijven eigendom van Voordeel Horren totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Voordeel Horren gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Voordeel Horren zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat Voordeel Horren haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Voordeel Horren of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Voordeel Horren zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. Voordeel Horren heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Voordeel Horren. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Voordeel Horren zich inspannen om de aangekochte Producten binnen redelijk termijn te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Voordeel Horren worden vergoed door Koper.

Artikel 13 Garantie

1. Voordeel Horren staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.
2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties voor alle zaken gebruikt en/of geleverd met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst en de te leveren Producten strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen en verstrekt is door de producent en/of fabrikant.

3.Koper kan slechts een beroep doen op de door Voordeel Horren gegeven garantie indien Koper volledig voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen.

 1. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Voordeel Horren de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst

  daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Voordeel Horren, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Voordeel Horren te retourneren en de eigendom aan Voordeel Horren te verschaffen.

 2. Indien met betrekking tot de uitvoering van de Werkzaamheden c.q. Montage enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover een fabrieksgarantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Voordeel Horren in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

 3. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie met betrekking tot de Montage of uitvoering van de Werkzaamheden, is Voordeel Horren gehouden tot kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde Product of werk Voordeel Horren is hierbij niet aansprakelijk te stellen voor bijkomende kosten van vervanging/plaatsing, waar deze in eerste instantie niet door Voordeel Horren zijn uitgevoerd. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt daarvoor aangesloten bij de aansprakelijkheidsbeperking van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet mogelijk is door Voordeel Horren, is een consument gerechtigd om een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding te verlangen.

 4. Iedere garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Koper zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het uitsluitende oordeel van Voordeel Horren verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoudt.

 5. De bovengenoemde garanties gelden niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Voordeel Horren, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten

Algemene voorwaarden Pagina 5 van 7

aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of de zaak onder abnormale omstandigheden is gebruikt.

9. Eventuele versterkte garanties door Voordeel Horren komen te vervallen in geval van doorverkoop.
10. Voordeel Horren wijst de Koper op de garantievoorwaarden, te vinden op de website van Voordeel Horren.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Voordeel Horren is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 2. Bovendien is Voordeel Horren bevoegd de door haar en Koper bestaande Overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke Overeenkomst te ontbinden indien Koper niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit een met Voordeel Horren gesloten Overeenkomst voortvloeien.

 3. Voorts is Voordeel Horren bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkh eid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Voordeel Horren op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Voordeel Horren de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

 5. Voordeel Horren behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Voordeel Horren leidt tot aansprakelijkheid van Voordeel Horren jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Voordeel Horren in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Voordeel Horren is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. Voordeel Horren is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor de Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
3. Voordeel Horren is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het in gebruik nemen door Koper door de Producten zelf te installeren, verzagen, plaatsen, monteren etc, is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.). Voordeel Horren kan op aanvraag strikte onderhouds- en gebruiksinstructies leveren.

4. Voordeel Horren is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
5. Voordeel Horren is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. Voordeel Horren staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Voordeel Horren verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Indien Koper zelf de inmeting heeft verricht, is Voordeel Horren niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortvloeit uit de onjuiste meting van Koper. Indien de inmeting is uitgevoerd door Voordeel Horren, is Voordeel Horren aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de onjuiste meting en zullen de Producten, en indien schriftelijk overeengekomen de montage, kosteloos worden vergoed. 8. Voordeel Horren levert de producten standaard met HR ++ glas. Voordeel Horren adviseert om volgens het bouwbesluit NEN3569 bij sommige constructies gebruik te maken van veiligheidsglas. De Koper is verantwoordelijk voor de naleving van het bouwbesluit NEN3569. Als het ontwerp niet voldoet aan de eisen genoemd in het bouwbesluit NEN3569, betekent dit dat de klant bewust afziet van het gebruik van veiligheidsglas.

In dit geval ligt de verantwoordelijkheid voor ongevallen en schade, veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen van de normen, bij de Koper.

Artikel 16 Overmacht

1. Voordeel Horren is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (I) overmacht van toeleveranciers van Voordeel Horren, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Voordeel Horren zijn voorgeschreven of aanbevolen, (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (IV) overheidsmaatregelen, (V) elektriciteitsstoring, (VI) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (VII) natuurrampen, (VIII) oorlog en terroristische aanslagen, (IX) algemene vervoersproblemen, (X) werkstakingen in het bedrijf van Voordeel Horren en (XI) overige situaties die naar het oordeel van Voordeel Horren buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Voordeel Horren heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Voordeel Horren haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Algemene voorwaarden Pagina 6 van 7

5. Voor zo ver Voordeel Horren ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Voordeel Horren gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Voordeel Horren verlaten. Voor
Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van
Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper. Indien de Koper schriftelijke of mondeling toestemming heeft gegeven aan Voordeel Horren om de producten bij levering achter te laten, zonder dat deze in ontvangst worden genomen door de Koper en/of een gemachtigde, is de Koper aansprakelijk voor eventuele diefstal, schade etc.

Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Voordeel Horren gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Voordeel Horren de betrokkene hierover informeren.
2. Indien Voordeel Horren op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Voordeel Horren en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via de contact pagina op de website van Voordeel Horren (www.voordeelhorren.nl).

 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Voordeel Horren de klacht in behandeling kunnen nemen.

 3. Voordeel Horren zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht reageren op de klacht.

 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Voordeel Horren en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Voordeel Horren heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Voordeel Horren en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Algemene voorwaarden Pagina 7 van 7